News

Намирате се в:
Обява за четвърти прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Обява-за-четвърти-прием-по-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия-за-кандидатстване-четвърти-прием-на-процедура-BG06RDNP001-19.228 Условия за изпълнение – четвърти прием на процедура BG06RDNP001-19.228 Документи към Условия за изпълнение 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за информация към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228 Документи за попълване към Условия за кандидатстване 4-ти прием по процедура BG06RDNP001-19.228

Read article
ОБЯВА

Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява трети прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.228 на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с бюджет от 742 292,46 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения…

Read article
Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ. Представяме на вашето внимание, постъпило предложение от група членове на ОС за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. Вашите предложения и коментари могат да бъдат представени в свободен текст на електронната поща на МИГ…

Read article
Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ. Представяме на вашето внимание, постъпило предложение от членове на ОС и други заинтересовани страни от територията за изменение на Стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. Вашите предложения и коментари могат да бъдат представени в свободен текст на електронната…

Read article