юли 2012

<!--:BG-->ОДОБРЕНИ БЮДЖЕТИ ПО МЕРКИТЕ НА СМР СЪГЛАСНО ДОГОВОР РД 50-91 / 13.06.2012г.<!--:-->

Код на мярката Име на мярката Минимален праг на проектно предложение /в евро/-залегнали в СМР Максимален праг На проектно предложение /в евро/-залегнали в СМР Одобрени средства По дог. РД 50-91/ 2012 /лева / Индикатори За брой проекти 4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността на земеделието ОС 1 ОТ ПРСР 121 Модернизиране на земеделските стопанства 3 500…

Read article
<!--:BG-->ИНФОРМАЦИЯ<!--:-->

Представител на МИГ „Високи Западни Родопи” взе участие в гръцко-български семинар в изпълнение на проект: «Организиране и провеждане на обучения по подхода ЛИДЕР» – ЛОТ 2, № РД 51-96/ 27.09.2011, на тема: «Обучение по подхода ЛИДЕР: обмяна на ноу-хау и знания по изпълнението на местната програма ЛИДЕР», организиран от гръцка страна и представляван от “Агенция…

Read article
<!--:BG-->ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ<!--:-->

Програма за развитие на селските райони. ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” -БОРИНО-ДОСПАТ П О К А Н А На основание чл. 26 , ал.1 от Устава на Сдружението и Решение №4 по Протокол 1 от 2.07.2012 г, Управителният съвет на…

Read article
<!--:BG-->Проведено заседание на УС на МИГ-Високи Западни Родопи<!--:-->

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза – МИГ Високи Западни Родопи на свое заседание от 12.07.2012 г , прие Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в съответствие с Чл.16 ал.1 от Закон за мерките срещу изпирането на пари и чл.9, ал.2 от Закона за мерките срещу…

Read article
<!--:BG-->Проведено заседание на УС на МИГ-Високи Западни Родопи<!--:-->

На 02.07.2012 се проведе първото заседание на УС след подписване на тристранният договор за финансиране на Стратегията за местно развитие. Взеха се решения по текущата оперативно -администартивна дейност на изпълнителният екип,както и УС насрочи Общо събрание на МИГ за 27.07.2012г. вот 17 часа, като членовете ще бъдат информирани съгласно Устава. Като една предварителна точка от…

Read article