Приеми по подмерки 7.6 и 8.6

Намирате се в:

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.071 на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

 

Оценителен доклад по подмярка 7.6
Решение 56.1 на УС за одобрение на Оценителен доклад по подмярка 7.6
Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 7.6
Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6
Условия за кандидатстване по подмярка 7.6
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение по подмярка 7.6
Документи към Условия за изпълнение
Решение 50.2 на УС за одобряване на Насоки по подмярка 7.6

 

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.285 на “Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ – подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти „

Оценителен доклад по подмярка 8.6
Решение 81.1 на УС за одобрение на Оценителен доклад по подмярка 8.6
Списък на одобрени проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на отхвърлени проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на преминали етап ТФО проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на преминали етап АСД проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на оттеглени проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 8.6
Обява за прием по подмярка 8.6
Условия за кандидатстване 8.6
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение 8.6
Документи към Условия за изпълнение
Решение 78.4 на УС за одобряване на Насоки и обява по 8.6