Приеми по подмярка 4.2

Втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Оценителен доклад от втори прием по подмярка 4.2
Решение 61.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от втори прием по подмярка 4.2
Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Решение 55.2 на УС за одобряване на обява за втори прием по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2
Обява за втори прием по подмярка 4.2

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Оценителен доклад от първи прием по подмярка 4.2
Решение 55.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от първи прием по подмярка 4.2
Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Обява за първи прием
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи към Условия за изпълнение

Втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Оценителен доклад от втори прием по подмярка 4.2
Решение 61.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от втори прием по подмярка 4.2
Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 4.2 – Втори прием
Решение 55.2 на УС за одобряване на обява за втори прием по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2
Обява за втори прием по подмярка 4.2

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Оценителен доклад от първи прием по подмярка 4.2
Решение 55.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от първи прием по подмярка 4.2
Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 4.2 – Първи прием
Обява за първи прием
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи към Условия за изпълнение