Приеми по Подмярка 8.6

Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.285 на подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи към Условия за изпълнение