ПОДМЯРКА 8.6

Намирате се в:

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.285 на “Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ – подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти “

Оценителен доклад по подмярка 8.6
Решение 81.1 на УС за одобрение на Оценителен доклад по подмярка 8.6
Списък на одобрени проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на отхвърлени проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на преминали етап ТФО проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на преминали етап АСД проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на оттеглени проектни предложения по подмярка 8.6
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 8.6
Обява за прием по подмярка 8.6
Условия за кандидатстване 8.6
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение 8.6
Документи към Условия за изпълнение
Решение 78.4 на УС за одобряване на Насоки и обява по 8.6