ПОДМЯРКА 7.6

Намирате се в:

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.071 на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

 

Оценителен доклад по подмярка 7.6
Решение 56.1 на УС за одобрение на Оценителен доклад по подмярка 7.6
Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по подмярка 7.6
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 7.6
Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.6
Условия за кандидатстване по подмярка 7.6
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение по подмярка 7.6
Документи към Условия за изпълнение
Решение 50.2 на УС за одобряване на Насоки по подмярка 7.6