Подмярка 19.1Подмярка 19.1

Намирате се в:

Списък на колективния управителен орган към 07.12.15г.
Списък на колективния върховен орган към 07.12.15г.
Действащ Устав
УСТАВ – МИГ ВЗР
споразумение за местно партньорство Сърница
споразумение за партньорство
proekt-na-strategiqta

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” на 07.12.2015г. сключи договор за подготвилни дейности за изработване на стратегия за местно развитие. Безвъзмездната финансова помощ е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020година.
Със сключването на договор № РД 50-208/07.12.2015г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” бяха одобрени всички заложени дейности по изпълнението на подготвителната мярка на стойност 47 805.75 лева.
Основните дейности по проекта са:
1. Популяризиране процеса на разработка на стратегията.
2. Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите.
3. Проучване и анализ на територията.
4. Дейности свързани с подготвката на стратегията /работни срещи, информационни срещи, обществения обсъждания/.
5. Дейности свързани с извършване на административни разходи.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
– да бъдат включени поне 160 лица в информационните и работни срещи.
– да бъдат обучени поне 30 лица от територията.
Основната цел на проекта е изготвянето на стратегия за ВОМР обхващата териториите на общините Доспат, Борино и Сърниа.
Предстои изпълнението на подготвителната мярка за подготовка на стратегия за местно развитие за периода до 2020година.
Финансовата помощ се осъществява с подкрепата на „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“.
Списък на колективния управителен орган към 07.12.15г.Списък на колективния върховен орган към 07.12.15г.Действа УставУСТАВ – МИГ ВЗРспоразумение за местно партньорство Сърницаспоразумение за партньорствоproekt-na-strategiqta