Намирате се в:

Информация относно

административен договор № РД50-134/12.04.2023г.

Тече изпълнението на подписания от „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ административен договор № РД50-134/12.04.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с максимален размер до 48 867,00 ( четиридесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и седем) лева по одобрено проектно предложение с наименование „Подготовка и разработване на местна стратегия за Водено от общностите местно развитие на територия Високи Западни Родопи“ по процедура: BG06RDNP001-19.610 – чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Описание на проекта:

Проектното предложение е насочено към постигане на целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., а именно да бъде подпомогнат процеса по подготовката и разработването на стратегия за местно развитие на територията на общините Борино, Доспат и Сърница. Процесът на разработване на СВОМР ще премине през организиране и провеждане на различни събития на територията, като целта ще е въвличането и мобилизирането на различни заинтересовани страни в процеса по подготовката и изготвянето на стратегията за местно развитие. В рамките на процеса на изпълнение на подготвителните дейности (информационни срещи, семинари, работни срещи, конференции и обществени обсъждания) се предвижда в трите общини да бъдат въвлечени максимален брой участници от различни групи за да бъдат чути мнения и вземат различни гледни точки, които ще дадат фокус върху основните проблеми и потребности на местната общност. Работните и информационни срещи, семинарите, обществените обсъждания, конференцията и обученията, проведени в периода на подготовка на стратегията ще продължат надграждането на капацитета на местната общност. От друга страна след обобщаване на цялата получена информация в процеса на провеждане на тези събития, ще ни даде възможност да бъдат обособени основните цели и приоритети на стратегията за местно развитие. Също така, част от процеса по подготовка на стратегията ще бъде изготвянето на анализи и проучвания на територията с включени анкети, които също ще допринесат за идентифициране на нуждите и приоритетите на местната общност, което от своя страна ще ни помогне за правилно планиране и включване на различни оперативни програми и мерки в бъдещата стратегия за ВОМР.

 

По проектното предложение се изпълняват следните дейности:

 • Подготовка и провеждане на работни срещи, свързани с консултиране на местната общност – провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници – кафе-пауза, наем на зала;
 • Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР – провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – кафе-пауза, наем на зала, техническо обезпечаване на събитието;
 • Извършване на експертна работа -външни услуги, свързани с прилагането на стратегията;
 • Извършване на проучване и анализ на територията;
 • Публикация в регионални медии -предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии, като съдържанието на публикацията във вестници е до 3 страници А4;
 • Предоставяне на информация по проекта, чрез излъчване в регионални медии;
 • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни – провеждане на еднодневно обучение – зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор (за най-малко десет участници);
 • Провеждане на еднодневна информационна среща за най-малко 10 участници – кафе-пауза, наем на зала;
 • Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – кафе-пауза, наем на зала, техническо обезпечаване на събитието;
 • Дейности по управление, координиране и отчитане на проектно предложение -координатор по проектното предложение нает с граждански договор с включени осигуровки.

Конкретните цели на проектното предложение са няколко:

 1. Подкрепа за придобиване на умения, създаване и надграждане на капацитета на местната общност;
 2. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 3. Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;
 4. Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
 5. Изготвяне на местна стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“.

Стратегията за ВОМР ще съдържа списък от мерки, по които потенциални бенефициенти от територията на МИГ ще могат да подават своите проектни предложения до 2027г., а подборът и одобрението на заявленията (проектите) по всяка мярка от Стратегия за ВОМР ще се извършва от самата МИГ. Всяка мярка от Стратегията ще има заделен бюджет за финансиране на проектите на бенефициенти който ще е предоставен от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) и Програма „Околна среда“ (ПОС) по предварително проведените анализи и проучвания.

Периодът за изпълнение на проекта 6 (шест) месеца.