ИНФОРМАЦИЯ

Намирате се в:

Информация относно

административен договор № РД50-134/12.04.2023г.

Тече изпълнението на подписания от „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ административен договор № РД50-134/12.04.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с максимален размер до 48 867,00 ( четиридесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и седем) лева по одобрено проектно предложение с наименование „Подготовка и разработване на местна стратегия за Водено от общностите местно развитие на територия Високи Западни Родопи“ по процедура: BG06RDNP001-19.610 – чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Информация публикувана на 12.09.2023г.

 

Информация публикувана на 10.10.2023г.