За насAbout us

Намирате се в:


Тук може да видите и годишните доклади на МИГ, решенията на ОС и УС на МИГ.
Моля вижте падащите менюта!!!

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 21.04.2022 г.
Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 21.04.2022 г.
Актуален списък на колективния върховен орган на МИГ – общо събрание, след направени промени от 02.03.2022 г.
Актуален списък на колективния върховен орган на МИГ – общо събрание, след направени промени от 17.09.2021 г.
Актуален списък на колективния управителен орган на МИГ – управителен съвет
Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 15.10.2021 г.
Допълнително споразумение от 09.07.2019 г.
Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.
Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 20.12.2018 г.
Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 04.07.2018 г.
Одобрен бюджет за Стратегията за ВОМР – разпределен по мерки
Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница
Устав на „МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница“
Устав след направени промени от 21.12.2018 г

Изпълнителен директор:
Емил Веселинов Ангелов – тел. +359887482578

Експерти по прилагане на Стратегия за ВОМР:
Владимир Андреев Кехайов – тел. +359893406173
Радослав Петров Пържанов -тел. +359898807745

Счетоводител:
Росица Хаджиева – тел. +359895709815

гр. Доспат
ул. Орфей № 12
e-mail: mig_vzr@abv.bg

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 21.04.2022 г.
Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 21.04.2022 г.
Актуален списък на колективния върховен орган на МИГ – общо събрание, след направени промени от 02.03.2022 г.
Актуален списък на колективния върховен орган на МИГ – общо събрание, след направени промени от 17.09.2021 г.
Актуален списък на колективния управителен орган на МИГ – управителен съвет
Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 15.10.2021 г.
Допълнително споразумение от 09.07.2019 г.
Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.
Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 20.12.2018 г.
Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 04.07.2018 г.
Одобрен бюджет за Стратегията за ВОМР – разпределен по мерки
Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница
Устав на „МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница“
Устав след направени промени от 21.12.2018 г

CONTACTS

Executive Director – Emil Angelov
tel: +359887482578

Experts on application SLD
Vladimir Kehayov
tel: +359893406173
Radoslav Parjanov
tel: +359898807745

Accountant
Rosica Hadjieva
tel: +359895709815

SEAT
Town Dospat
Str. “Orphey” №12
e-mail:mig_vzr@abv.bg