Документация, приложения

Обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за местно развитие на територия „Високи Западни Родопи“ и обучения на местни лидери“
Документация:

Решение Решение 123от 27.03.2015
Документация за участие Документация
Техническо задания Техническо задание 1
Заявление за участие Образец 1 -заявление за участие
Декларация за ЕИК Образец 2 -декларация за ЕИК
Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП Образец 3 -декларация чл.47 ал.9 ЗОП
Декларации по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП Образец 4 – чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП
Образец – списък за изпълнени услуги Образец 5 -списък
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител Образец 6 – деклар.за подизпълнител
Декларация за приемане на условията по проекта за договор Образец 7 – декларация чл.56 ал.1 т.12 ЗОП
Ценово предложение Образец 8 -ценово предложение
Техническо предложение Образец 9 -Техническо предложение
Проекто-договор Проекто-договор