Skip to content

Подход “ЛИДЕР”

“ЛИДЕР” е подход, който в периода 2007 – 2013 офицално се прилага като част от всяка национална програма за развитие на селските райони в рамките на Европейския съюз, но за първи път е използван още през 1991 г. В основата на този подход е въвличането и участието на основните заинтересовани страни чрез информиране, консултиране и пряко участие в процесите на вземане на решения по отношение на приоритетите за развитие на територията и създаването на механизми за съвместни действия. В момента в Европейския съюз същестуват над 1200 такива територии, а до 2013 година се очаква техният брой да надхвърли 2000.

“Лидер” е абревиатура от френски език, която означава “Връзки между дейностите за икономическо развитие на селските райони” (“Liason Entre Actions pour le Developpment de L`Economie Rurale”), т.е. това е специфичен подход за подпомагане на икономическото развитие на селските райони в местните селски общности.

Основната идея на подхода се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за тяхното развитие са много по-ефективни, ако се планират и прилагат в специфични хомогенни територии чрез въвличане на всички местни заинтересовани страни в процеса на работа. Посоката на процеса е отдолу нагоре, като се базира на реалните нужди и потребности от развитие на местните общности, както и на мобилизирането на съществуващите ресурси за развитие.

Подходът насърчава селските райони да търсят нови начини, за да подобрят своята конкурентноспособност, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателства като застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или ограничени възможности за трудова заетост. По този начин Лидер допринася за подобряване качеството на живот в селските райони за съществуващите в тях общности.

Подходът Лидер се характеризира със седем основни принципа:

  • Териториален подход;
  • Подход “отдолу – нагоре”
  • Ефективно публично-частно партньорство, обособено в Местна инициативна група (МИГ) ;
  • Подход на иновациите при използване на местни ресурси
  • Интегрирани и мултисекторни дейности;
  • Работа в мрежи на регионално, национално и европейско ниво;
  • Сътрудничество.
Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS