Skip to content

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

публикувано от borino на 17 юли, 2012

Програма за развитие на селските райони.

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” -БОРИНО-ДОСПАТ

П О К А Н А

На основание чл. 26 , ал.1 от Устава на Сдружението и Решение  №4  по Протокол 1 от 2.07.2012 г, Управителният съвет на МИГ „Високи Западни Родопи „

СВИКВА

Общо събрание на сдружението  на дата 27.07.2012 г., /петък /от 17,00 часа в Залата на ресторант Диамант, ул.Тракия 10 -гр.Доспат при следният ПРОЕКТ НА

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет за дейността на СНЦ “МИГ-Високи Западни Родопи” за 2011 г.
2.Финансов отчет на СНЦ “МИГ – Високи Западни Родопи” за    2011 г.
3.Приемане на програма за дейността на СНЦ “МИГ – Високи Западни Родопи” за 2012
4.Приемане на бюджет /Финансов план/ за 2012 г.

5. Обсъждане относно дължимостта и  размера и на членският внос

6.Обсъждане участието на МИГ –ВЗР в учредяването  и членуването в Асоциация Българска ЛИДЕР мрежа- /на осн.чл.25, ал.1 т.11 от Устава

7.Приемане на вътрешни Правила за работа на екипа на МИГ-ВЗР

8.Упълномощаване на УС за приемане на Правила и Процедури във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие

9.Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от Устава на Сдружението, общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18:00 ч.

Заб: Писмените материали, свързани с дневният ред  на ОС са на разположение всеки ден от 8 до 17 час в офиса на МИГ-Високи Западни Родопи-гр.Доспат, ул.Орфей 12

ПРЕДСЕДАТЛЕ НА УС

/Адалберт ФЕРЕВ /

Публикация в → Новини

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS