Skip to content

Приеми по подмярка 6.4.1

Втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.248 на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Решение 77.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от втори прием на проектни предложения
Оценителен доклад 6.4.1 втори прием
Списък на одобрени проектни предложения
Списък на отхвърлени проектни предложения
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения
Списък на преминали етап ТФО проектни предложения
Списък на преминали етап АСД проектни предложения
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 6.4.1 – Втори прием
Обява за втори прием по подмярка 6.4.1
Условия за кандидатстване 6.4.1 – втори прием
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи към Условия за изпълнение
Решение 74.2 на УС за одобряване на обява, насоки и образци на документи   по процедура BG06RDNP001-19.248 на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” за втори прием на проектни предложения

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.248 на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Решение 70.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от първи прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1
Оценителен доклад 6.4.1
Списък на одобрени проектни предложения
Списък на отхвърлени проектни предложения
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения
Списък на преминали етап ТФО проектни предложения
Списък на преминали етап АСД проектни предложения
Списък на подадените проектни предложения
Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1
Условия за кандидатстване 6.4.1
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи към Условия за изпълнение
Условия за изпълнение 6.4.1

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS