Skip to content

Приеми по подмярка 4.2


Втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Решение 55.2 на УС за одобряване на обява за втори прием по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2
Обява за втори прием по подмярка 4.2

Първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.149 на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Оценителен доклад от първи прием по подмярка 4.2
Решение 55.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от първи прием по подмярка 4.2
Списък на одобрените проектни предложения по подмярка 4.2
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по подмярка 4.2
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по подмярка 4.2
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по подмярка 4.2
Списък на подадените проектни предложения по подмярка 4.2
Обява за прием
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи към Условия за изпълнение

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS