Skip to content

Приеми по подмярка 7.2


Процедура № BG06RDNP001-19.228 на подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”


Втори прием на проектни предложения

Решение 62.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от втори прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Оценителен доклад от втори прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на одобрените проектни предложения по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на подадените проектни предложения по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Обява за втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.228
Решение 58.2 на УС за одобряване на Обява за втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.228

Първи прием на проектни предложения

Решение 58.1 на УС за одобряване на Оценителен доклад от първи прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Оценителен доклад от първи прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на одобрените проектни предложения по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на преминалите етап ТФО проектни предложения по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Уведомително писмо за отхвърляне на проектно предложение на етап АСД
Списък на проектни предложения, които не се допускат до етап на оценка ТФО по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на преминалите етап АСД проектни предложения по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Списък на подадените проектни предложения по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.228
Обява за първи прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.228
Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.228
Условия за изпълнение по процедура BG06RDNP001-19.228
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи към Условия за изпълнение

Процедура № BG06RDNP001-19.026 на подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”


Първи прием на проектни предложения

Решение на УС за одобрение на оценителния доклад на КППП
Одобрен оценителен доклад на КППП от 08.10.2018г.
Списък на одобрените ПП
Списък на преминалите етап ТФО ПП
Списък на преминалите на етап АСД ПП
Списък на подадени ПП за първи обявен прием
Обява по подмярка 7.2
Условия-за-кандидатстване
Условия-изпълнение

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS