Skip to content

Територията

Територия „Високи Западни Родопи“
(Борино – Доспат-Сърница)

РЕГИСТЪР на територията на МИГ.docx

Природна среда
Населението на територията към 31.12.2014 г. е 16 819 жители, като 8587 живеят в община Доспат, 3362 в община Борино и 4870 в община Сърница, разпределени в 16 населени места.

Територията на общините Доспат, Борино и Сърница, включени в състава на МИГ ВЗР е разположена в югозападната част на Родопите и административно попада в областите Смолян и Пазарджик. На юг територията граничи с Република Гърция, на изток с община Девин, на север с община Батак, а на запад с община Сатовча. Общата площ на територията е 655.59 км2, а гъстотата на населението е 24.9 човека/км. м.
Според националните стратегически документи за регионално развитие, общините в обхвата на МИГ „Високи Западни Родопи” се класифицират като изостанал селски район, изостанал планински район и изостанал граничен район.
Община Сърница, която се присъединява през 2016 година към съществуващия МИГ ВЗР е най-новата община в РБ, създадена и действаща като самостоятелна АТЕ от 1 януари 2015 г, като дотогава е в състава на община Велинград. На територията, сравнително равномерно са разположени 16 населени места, три от община Сърница, пет от община Борино и осем от община Доспат. Характерно за територията, което я отличава от други е, че всички населени места са „живи“. Най малкото населено място е с. Кожари с 82 жители. Всички останали села са с население над 100 жители. Четири населени места са с население между 100 и 500 жители – с. Чала, с. Чавдар, с. Буйново и с. Ягодина. С население от 500 до 1000 ж. са шест села – Црънча, Побит камък, Медени поляни, Късък, Любча и Бръщен. С население между 1000 и 2000 жители са селата Змеица и Барутин, а с население над 2000 жители са трите общински центъра – гр. Доспат, с. Борино и гр. Сърница.
Територия „Високи Западни Родопи” съчетава по уникален начин релеф, местообитания, климат, традиционно земеползване, природни забележителности и културно-историческо наследство, които формират ландшафт от регионално и национално значение, в който естествено срещащите се видове съществуват при естествени условия на разпространение и изобилие и съществуват в синхрон с развитието на територията. Тези изключителни природни дадености дават големи предимства на територията за планиране и развитие в областта на устойчивия туризъм и правят района изключително привлекателен за туризъм и инвестиции.
Едни от най-значимите местни ресурси са язовир Доспат с дължина 18 км и природните феномени Буйновското ждрело с Ягодинската пещера. Типичните за „Високи Западни Родопи” пейзажи и природни дадености, се считат за природна атракция и дестинация– те предлагат ландшафт, животински и растителен свят, възможности за различни спортове като катерене, планинско колоездене, преходи, наблюдение на диви животни и др. В територията се намират множество водопади, горски извори, чешми и горски пътеки. Добре запазената природа и благоприятния климат предопределят туристическия потенциал на района.
Климатът на територията е много благоприятен и силно повлиян от релефа и близостта на Средиземно море – налице е прохладно лятото, продължителна и топла есен и мека зима – тези фактори са предпоставка за развитие на високопланинско пасищно животновъдство и екстензивно земеделие насочено основно към отглеждане на картофи, боб, арония, малини, къпини, касис и билки. Поради голямата чистота на почвения слой и въздуха в територията, почвите са подходящи за развитието на биологично земеделие.
Същевременно суровите природни условия, малката площ на обработваемите земи и ниските добиви са лимитиращ фактор за развитие на интензивно земеделие и предполагат търсене на възможности за диверсификация в посока развитие на неземеделски дейности.
Изключително богатство за територията са изобилните водни ресурси и наличието на язовир Доспат, Ягодинската пещера и Буйновското ждрело, които дават много възможности за разнообразяване на местната икономика.
Територията „Високи Западни Родопи“ се характеризира с изключително богато биологично разнообразие. Като цяло възможностите за използване на ЗТ като природни атракции и включването им в туристически продукти е подценено до момента.
За територията е характерно голямото разнообразие на недървесни горски продукти, които се събират от местното население и туристите, но същевременно липсват местни преработвателни предприятия, а това означава изтичане на ресурсите към други територии. Чистата околна среда в територията е важен фактор за утвърждаването на района и в култивирането, отглеждането и събирането на гъби, билки и горски плодове;
Природните ресурси, въпреки големият им потенциал се използват непълноценно за развитието на територията.

Икономика
По отношение на икономическото развитие се наблюдава нарастване на основните икономически показатели, но в недостатъчна степен за създаване на стабилна и устойчива икономика – ниска е инвестиционна активност на местните жители и липсва приток на външни инвестиции, слабо навлизат информационните и комуникационни технологии във фирмите. В територията липсват изградени структури за подкрепа и консултиране на бизнеса – няма бизнес инкубатори или консултантски центрове.
Като размер икономическите субекти са предимно микро, малки и в ограничен брой средни предприятия.

Земеделие

В предвид на суровите високопланински условия в територията – земеделието е сравнително добре развито, но добивите от единица площ са малки, а разходите са сравнително големи, което води до висока себестойност на произведената продукция – в повечето случаи това има негативен ефект върху нейното пазарно позициониране. Значим местен проблем е липсата на затворен цикъл от произвежданите в територията суровини до получаването на краен продукт от тях. Това от една страна създава предпоставки за развитие на преработващи предприятия, а от друга страна да се търсят възможности за привличане на капитали в територията за създаване на местни тържища и пазари за произвежданите продукти и суровини.
Земеделските стопани не разполагат с достатъчно финансови ресурси за инвестиции за развитието на техните стопанства. В територията поради чистотата на почвата и въздуха има благоприятни условия за развитие на биологично земеделие.
Наличието на високопланински пасища и сенокосни ливади правят територията подходяща за развитието на пасищно животновъдство, но в настоящия момент това е един от най-слабо усвоените ресурси в територията. Лимитиращ фактор за развитие на животновъдство е продължителния зимно-оборен период при отглеждане на животните и краткия пасищен период през лятото.
Алтернатива за развитие на земеделието е засаждането и развитието на подходящи за природно-климатичните условия насаждения като малини, ягоди, арония, билки, етерично-маслени култури и нискостеблени растения.
Горското стопанство в територията е стратегически резерв за развитието на туризма, дърводобива и дървопреработването. Горите са основно с дървопроизводствени и защитни функции и са основно държавна собственост –ДГФ. Горите на територията са голям източник на т.н. недървесни горски продукти и услуги – тяхното събиране носи ползи и допълнителни доходи за местните хора, а в активния сезона на бране понякога е и основен източник на препитание. Богатството от недървесни ресурси е предпоставка за развитие на съпътстващи преработвателни предприятия.
Подхода „ЛИДЕР“
“ЛИДЕР” е подход, който в периода 2007 – 2013 офицално се прилага като част от всяка национална програма за развитие на селските райони в рамките на Европейския съюз, но за първи път е използван още през 1991 г. В основата на този подход е въвличането и участието на основните заинтересовани страни чрез информиране, консултиране и пряко участие в процесите на вземане на решения по отношение на приоритетите за развитие на територията и създаването на механизми за съвместни действия. В момента в Европейския съюз същестуват над 1200 такива територии, а до 2013 година се очаква техният брой да надхвърли 2000.

“Лидер” е абревиатура от френски език, която означава “Връзки между дейностите за икономическо развитие на селските райони” (“Liason Entre Actions pour le Developpment de L`Economie Rurale”), т.е. това е специфичен подход за подпомагане на икономическото развитие на селските райони в местните селски общности.

Основната идея на подхода се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за тяхното развитие са много по-ефективни, ако се планират и прилагат в специфични хомогенни територии чрез въвличане на всички местни заинтересовани страни в процеса на работа. Посоката на процеса е отдолу нагоре, като се базира на реалните нужди и потребности от развитие на местните общности, както и на мобилизирането на съществуващите ресурси за развитие.

Подходът насърчава селските райони да търсят нови начини, за да подобрят своята конкурентноспособност, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателства като застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или ограничени възможности за трудова заетост. По този начин Лидер допринася за подобряване качеството на живот в селските райони за съществуващите в тях общности.

Подходът Лидер се характеризира със седем основни принципа:

Териториален подход;
Подход “отдолу – нагоре”
Ефективно публично-частно партньорство, обособено в Местна инициативна група (МИГ) ;
Подход на иновациите при използване на местни ресурси
Интегрирани и мултисекторни дейности;
Работа в мрежи на регионално, национално и европейско ниво;
Сътрудничество.
Проектът
Двете общини Борино и Доспат, обединени в една обща територия “Високи Западни Родопи”, са една от 100-те територии в страната, които са одобрени да получат финансово подпомагане в рамките на под-мярка 431-2, Ос № 4 „ЛИДЕР” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013.
Чрез настоящия проект територията трябва да се подготви за кандидатстване по основната мярка от тази ос (под-мярка 4.1).

Целта на тази мярка е реализиране на стратегия за конкуретноспособно териториално развитие чрез ефективно публично – частно партньорство (така наречената местна инициативна група), основано на подхода „ЛИДЕР” и финансово осигурено в размер до 2 000 000 евро.

До 2011 година в България ще бъдат одобрени до 50 такива територии, които ще реализират своите стратегии на местно ниво чрез финансиране на около 50 проекта, предложени от представители на двете територии.

Проектът на територията “Високи Западни Родопи” се реализира от публично-частно партньорство, представлявано от Община Доспат (водеща организация и официален изпълнител на проекта) и Община Борино – партнираща организация от публичната власт, както и избрани представители на стопанския и нестопанския сектор на територията.

Проектът започна на 3 юни 2009 г. и с е продължителност от 20 месеца, разделени на няколко етапа. В първия етап, който продължи до месец септември 2009 г., бе представен подходът “ЛИДЕР” и под-мярката 431-2, Ос № 4 „ЛИДЕР” и възможностите за участие на основните заинтересовани страни в рамките на процеса на изпълнение на проекта. В настоящия етап до месец май 2010 г. се очаква да приключи процесът на планиране на стратегия за териториално развитие с активното участие на основните заинтересовани страни.

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS