Skip to content

Територията

Територия “Високи Западни Родопи”
(Борино – Доспат-Сърница)

РЕГИСТЪР на територията на МИГ.docx

Природна среда
Населението на територията към 31.12.2014 г. е 16 819 жители, като 8587 живеят в община Доспат, 3362 в община Борино и 4870 в община Сърница, разпределени в 16 населени места.

Територията на общините Доспат, Борино и Сърница, включени в състава на МИГ ВЗР е разположена в югозападната част на Родопите и административно попада в областите Смолян и Пазарджик. На юг територията граничи с Република Гърция, на изток с община Девин, на север с община Батак, а на запад с община Сатовча. Общата площ на територията е 655.59 км2, а гъстотата на населението е 24.9 човека/км. м.
Според националните стратегически документи за регионално развитие, общините в обхвата на МИГ „Високи Западни Родопи” се класифицират като изостанал селски район, изостанал планински район и изостанал граничен район.
Община Сърница, която се присъединява през 2016 година към съществуващия МИГ ВЗР е най-новата община в РБ, създадена и действаща като самостоятелна АТЕ от 1 януари 2015 г, като дотогава е в състава на община Велинград. На територията, сравнително равномерно са разположени 16 населени места, три от община Сърница, пет от община Борино и осем от община Доспат. Характерно за територията, което я отличава от други е, че всички населени места са „живи“. Най малкото населено място е с. Кожари с 82 жители. Всички останали села са с население над 100 жители. Четири населени места са с население между 100 и 500 жители – с. Чала, с. Чавдар, с. Буйново и с. Ягодина. С население от 500 до 1000 ж. са шест села – Црънча, Побит камък, Медени поляни, Късък, Любча и Бръщен. С население между 1000 и 2000 жители са селата Змеица и Барутин, а с население над 2000 жители са трите общински центъра – гр. Доспат, с. Борино и гр. Сърница.
Територия „Високи Западни Родопи” съчетава по уникален начин релеф, местообитания, климат, традиционно земеползване, природни забележителности и културно-историческо наследство, които формират ландшафт от регионално и национално значение, в който естествено срещащите се видове съществуват при естествени условия на разпространение и изобилие и съществуват в синхрон с развитието на територията. Тези изключителни природни дадености дават големи предимства на територията за планиране и развитие в областта на устойчивия туризъм и правят района изключително привлекателен за туризъм и инвестиции.
Едни от най-значимите местни ресурси са язовир Доспат с дължина 18 км и природните феномени Буйновското ждрело с Ягодинската пещера. Типичните за „Високи Западни Родопи” пейзажи и природни дадености, се считат за природна атракция и дестинация– те предлагат ландшафт, животински и растителен свят, възможности за различни спортове като катерене, планинско колоездене, преходи, наблюдение на диви животни и др. В територията се намират множество водопади, горски извори, чешми и горски пътеки. Добре запазената природа и благоприятния климат предопределят туристическия потенциал на района.
Климатът на територията е много благоприятен и силно повлиян от релефа и близостта на Средиземно море – налице е прохладно лятото, продължителна и топла есен и мека зима – тези фактори са предпоставка за развитие на високопланинско пасищно животновъдство и екстензивно земеделие насочено основно към отглеждане на картофи, боб, арония, малини, къпини, касис и билки. Поради голямата чистота на почвения слой и въздуха в територията, почвите са подходящи за развитието на биологично земеделие.
Същевременно суровите природни условия, малката площ на обработваемите земи и ниските добиви са лимитиращ фактор за развитие на интензивно земеделие и предполагат търсене на възможности за диверсификация в посока развитие на неземеделски дейности.
Изключително богатство за територията са изобилните водни ресурси и наличието на язовир Доспат, Ягодинската пещера и Буйновското ждрело, които дават много възможности за разнообразяване на местната икономика.
Територията „Високи Западни Родопи“ се характеризира с изключително богато биологично разнообразие. Като цяло възможностите за използване на ЗТ като природни атракции и включването им в туристически продукти е подценено до момента.
За територията е характерно голямото разнообразие на недървесни горски продукти, които се събират от местното население и туристите, но същевременно липсват местни преработвателни предприятия, а това означава изтичане на ресурсите към други територии. Чистата околна среда в територията е важен фактор за утвърждаването на района и в култивирането, отглеждането и събирането на гъби, билки и горски плодове;
Природните ресурси, въпреки големият им потенциал се използват непълноценно за развитието на територията.

Икономика
По отношение на икономическото развитие се наблюдава нарастване на основните икономически показатели, но в недостатъчна степен за създаване на стабилна и устойчива икономика – ниска е инвестиционна активност на местните жители и липсва приток на външни инвестиции, слабо навлизат информационните и комуникационни технологии във фирмите. В територията липсват изградени структури за подкрепа и консултиране на бизнеса – няма бизнес инкубатори или консултантски центрове.
Като размер икономическите субекти са предимно микро, малки и в ограничен брой средни предприятия.

Земеделие

В предвид на суровите високопланински условия в територията – земеделието е сравнително добре развито, но добивите от единица площ са малки, а разходите са сравнително големи, което води до висока себестойност на произведената продукция – в повечето случаи това има негативен ефект върху нейното пазарно позициониране. Значим местен проблем е липсата на затворен цикъл от произвежданите в територията суровини до получаването на краен продукт от тях. Това от една страна създава предпоставки за развитие на преработващи предприятия, а от друга страна да се търсят възможности за привличане на капитали в територията за създаване на местни тържища и пазари за произвежданите продукти и суровини.
Земеделските стопани не разполагат с достатъчно финансови ресурси за инвестиции за развитието на техните стопанства. В територията поради чистотата на почвата и въздуха има благоприятни условия за развитие на биологично земеделие.
Наличието на високопланински пасища и сенокосни ливади правят територията подходяща за развитието на пасищно животновъдство, но в настоящия момент това е един от най-слабо усвоените ресурси в територията. Лимитиращ фактор за развитие на животновъдство е продължителния зимно-оборен период при отглеждане на животните и краткия пасищен период през лятото.
Алтернатива за развитие на земеделието е засаждането и развитието на подходящи за природно-климатичните условия насаждения като малини, ягоди, арония, билки, етерично-маслени култури и нискостеблени растения.
Горското стопанство в територията е стратегически резерв за развитието на туризма, дърводобива и дървопреработването. Горите са основно с дървопроизводствени и защитни функции и са основно държавна собственост –ДГФ. Горите на територията са голям източник на т.н. недървесни горски продукти и услуги – тяхното събиране носи ползи и допълнителни доходи за местните хора, а в активния сезона на бране понякога е и основен източник на препитание. Богатството от недървесни ресурси е предпоставка за развитие на съпътстващи преработвателни предприятия.

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS